Prof. Dr. Nazile Kalaycı

 

NAZİLE KALAYCI,

Prof. Dr.

 

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü, Ankara

nazilekalayci@gmail.com   nazilek@hacettepe.edu.tr

+90 312 297 83 00 / Dahili: 123

 

 

Yüksek Lisans: “Nietzsche’nin Modern Kültürü Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme”, Dan., Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, Ankara.

 

Doktora: “Kamusal Alan Kavramı Üzerine Bir İnceleme: Aristoteles, Marx, Habermas”, Dan., Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, Ankara.

 

ESERLER 

 

A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. “Gadamer ve Hermeneutik”, Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2003, ss. 334-365.

2. “Heidegger’in Dil Felsefesi: Dil ve Dilin Özü”, Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cilt 1, Sayı. 3, Haziran 2004, ss. 217-233.

3. “Hegel’in Tarih Felsefesinde Vardığı ‘Tarihin Sonu’ Çıkmazının Nietzsche’nin ‘Ebedi Dönüş’ Düşüncesiyle Aşılması Üzerine”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Aralık 2005, ss. 261-279.

4. “Trajik Kültür mü, Sokratik Kültür mü? Nietzsche’nin Sokratik Kültürü Eleştirisi”,Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cilt 1, Sayı 4, Temmuz 2005, ss. 45-64.

5. “Nietzsche ile Marx’ın İnsan Görüşlerinin ‘İnsan Hakları’ Kavramının Temellendirilmesi Bakımından Önemi”, Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı. 6, 2007, ss. 1-11.

6. “Felsefe Tarihinde Kamusal Alan”, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, Sayı 41, 2009, ss. 1-33.

7. “Farklılıkların Temsili Sorunu ve Kamusal Alan”, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, Cilt 46, Sayı 4, Aralık 2013, ss. 1-27.

8. “Siyaset Felsefesinde ‘Temsil’ Sorunu”, Felsefe Logos, Fesatoder Yayınları, İstanbul, Sayı 51, 2013/4, , ss. 109-126.

9. “Klasik Tragedyalarda ‘Yakışıksız Ölüm’, ‘Yas’ ve ‘Tanıklık’ Sorunu”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 54, Sayı 2, 2014, ss. 193-210.

10. “Bir Parrhesiastes Olarak Diogenes”, Frankofoni, sayı 27, 2015, ss. 297-309.

11. “Parrhesia ve Sıradan Kötülük Bağlamında Sokrates ve Eichmann”, Felsefe Logos, sayı 56, Fesatoder Yayınları, İstanbul, 2015/1, ss. 157-169.

12. “Bir ‘Parrhesia’ Olarak Gezi Parkı”, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, sayı 8, Ocak 2015, ss. 29-47.

 

 

B- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 

1. “Aristoteles’in Siyaset Felsefesinden Günümüz için Çıkarsamalar”, Lapsus, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 3, 2008, İstanbul, ss. 39-65.

2. “Platon ve Nietzsche’de İdealar Kuramı ve Perspektivizm Bağlamında Ölüm-Yaşam İlişkisi”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Alef Yayınevi, İstanbul, Sayı 5, 2009, ss. 31-51.

3. “Kamusal Alan Kavramına İlişkin Felsefi Belirlemeler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 20, 2010, ss. 183-192.

4. (Röportaj), “Eril Şiddet Üzerine”, Felsefe Yazın, Ankara, 21. Sayı, Ocak-Mart 2013, ss. 65-68.

5. “Daimon’dan eudaimonia’ya: Aristoteles’te mutluluk”, Cogito, Aristoteles Özel Sayısı, YKY, İstanbul, 2014, ss. 257-275.

6. “Klasik Tragedyalarda Koro’nun Sesi: Adalet”, Mit ve Masallar, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı 71, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2014-15, ss. 257-275.

7. “Siyasetin ‘Yeni’ Öznesi Olarak Çokluk”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, 8 Ocak 2015, ss. 1-13.

http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/Siyasetin_Yeni_Politik_Aktoru_Olarak_Cokluk.pdf

 

8. “Spinoza’nın Etika’sı Bağlamında Mizahın Politik İşlevi”, Konuk Yazar, Posseible Düşünme Dergisi, 6. Sayı, Aralık 2014, ss. 20-28.

http://www.posseible.com/makale-47/spinozanin-etikasi-baglaminda-mizahin-politik-islevi.php

 

9. “Erinysler’den Eumenidler’e: abject olarak kadın”, Annelik Sayısı (Sayı 81), Cogito, YKY, İstanbul, Yaz 2015, ss. 42-60.

 

 

C- Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler 

 

1. “Nietzsche ile Marx’ın İnsan Görüşlerinin ‘İnsan Hakları’ Kavramının Temellendirilmesi Bakımından Önemi”, Dünya Felsefe Kongresi, İstanbul, Ağustos, 2003 (Özeti Yayınlandı).   

2. “Kant’ın ‘Ebedi Barış’ Düşüncesini Küresel Barış Açısından Okumak”, V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Ekim‚ 2008 (Yayınlandı).

3. “Die Öffentlichkeitsfunktion des Chors in der antiken Tragödie”, XXIII. Uluslararası Felsefe Kongresi, Atina, Ağustos, 2014 (Özeti Yayınlandı).

 

D- Sempozyumlar, Ulusal Kongreler, Seminerler

 

1. “Trajik Kültür mü, Sokratik Kültür mü? Nietzsche’nin Sokratik Kültürü Eleştirisi”, TFK’nun Yıllık İstanbul Seminerleri, İstanbul, Kasım, 2004.

2. “Kamusal Alan Kavramına İlişkin Felsefi Belirlemeler”, İstanbul Barosu Sempozyumları: Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar, İstanbul, 25-29 Ağustos, 2008.

3. “Var mısın? Nietzsche ile...”, Genç Aydınlanma Kulübü Seminer Dizisi, Bilkent Üniversitesi, Mayıs, 2010.

4. “Felsefenin Bugünü ve Yarını”, Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kasım, 2011.

5. “Siyaset Felsefesinde ‘Temsil’ Sorunu”, Kapadokya Felsefe Çalıştayı: Çağdaş Felsefede Sorunlar, (Düz: Yeditepe Üniversitesi), Ürgüp, 10-14 Haziran, 2012.

6. “Bir Parrhesiastes Olarak Diogenes”, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk: Sinoplu Bir Filozof, Diogenes, (Düz: Unesco Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Felsefe Kurumu), Sinop, 19-20 Nisan, 2013.

7. “Klasik Tragedyalarda Koronun Sesi: Adalet”, Yasa, Şiddet, Adalet Sempozyumu (Düz: Konak Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü), İzmir, 9-10 Mayıs, 2013.

8. “Doğruyu Söylemek: Hakikat, Eleştiri ve Toplumsallık”, Felsefeciler Derneği, Haziran Toplantıları IV, Şirince, 7-9 Haziran, 2013.

9. “Kalabalık, Halk, Çokluk”, Felsefeden Siyasete Bir Gezi, MSGSÜ, İstanbul, 9-11 Nisan, 2014.

10. “Antigone, Eumenidler ve Yakarıcılar’da Ölme Hakkı, Yakışıksız Ölüm, Yas”, Ege Üniversitesi Ulusal Felsefe Kongresi: Günümüzü Felsefe İle Düşünmek, İzmir, 14-17 Mayıs, 2014.

11. “Hakikat Kavgası”, Çokluğun Direnişi, Direnişin Çoğulluğu, VI. Ulus Baker Buluşması, ODTÜ Mimarlık Amfisi, Ankara, 25-27 Ekim, 2014.

12. “Parrhesia ve Sıradan Kötülük Bağlamında Sokrates ve Eichmann”, MSGSÜ, İstanbul, Şubat, 2014.

13. “Politik Bir Erdem Olarak Parrhesia”, Toplumsal Travmaların Arka Planı, Siyaset ve Yalan Sempozyumu, (Düz: Alternatif Düşünce Derneği ve Ebert Vakfı), Ankara, 31 Ocak, 2015.

14. “Spinoza’nın Etika’sı Bağlamında Mizahın Politik İşlevi”, Spinoza ile Karşılaşmalar, MSGSÜ, İstanbul, 26-27 Şubat, 2015.

15. “Kötülüğün Sıradanlığı”,  Felsefe Kültür Sanat Derneği, Ankara, 2 Nisan, 2015.

16. “Erinysler’den Eumenidler’e: abject olarak kadın”, Felsefe-Edebiyat Sempozyumu, (Düz: Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi), Van, 29-30 Nisan, 2015.

17. “Hayvan: tür mü, birey mi?”, İzmir Felsefe Günleri, (Düz: Dokuz Eylül Üniversitesi ve Konak Belediyesi), İzmir, 14-15 Mayıs, 2015.

18. “Klasik Tragedyalarda Adalet ve Yasa Tartışması”, FKSD 1. Sonbahar Buluşması, Hindiba Doğa Evi, Mengen, 5-6 Eylül 2015.

 

E- Çeviriler

 

1. (Almanca-Türkçe), Simmel, Georg. “Metropoller ve Tinsel Yaşam”, Modern Kültürde Çatışma’nın içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 9. baskı, Kasım 2013.

2. (Eski Yunanca-Türkçe), Aristoteles. Poietika, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2005, gözden geçirilmiş 2.baskı, Pharmakon Yayınevi, Ankara, 2012.

3. (Eski Yunanca-Türkçe), Platon. Phaidon, Kabalcı Yayınları, Hümanitas Dizisi, İstanbul, 2013.

4. (Almanca-Türkçe), Joachim Perels, “Weimar Cumhuriyeti’nde Sosyal Demokrat Hukuk Kuramı”, Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi içinde, ed. Taner Yelkenci, Notabene Yayınları, Ankara, 2013, ss. 231-247.

 

F- Ortak Kitap

 

1. “Aristoteles’in Siyaset Felsefesi”, Siyaset Felsefesi Tarihi, (Ed. Kurtul Gülenç, Ahu Tunçel), Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2014, ss. 48-64.

2. “Antigone, Eumenidler ve Yakarıcılar’da Ölme Hakkı, Yakışıksız Ölüm, Yas”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, Ed. B. Gülşen, E. Bozkurt, G. Sorguç, U. Morkoç, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi, Yayın No. 190, İzmir, 2014, ss. 15-29.

3. “Bir Parrhesiastes Olarak Diogenes”, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk II: Sinoplu Filozof Diogenes, Yay. Haz. Harun Tepe, Betül Çotuksöken, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2015, ss. 71-93.

 

G- Kitap

 

Nazile Kalaycı, Klasik Düşüncelerin İzinde Güncel Politika Sorunları, Pharmakon Yayınları, Ankara, 2015.

 

H- Diğer Yayınlar

 

1. “Doğruyu Söylemek’: Hakikat, Eleştiri ve Toplumsallık”, 1.5.2013, e-skop

http://www.e-skop.com/skopbulten/“dogruyu-soylemek”-hakikat-elestiri-ve-toplumsallik/1259

 

2. “Hakikat Kavgası: Bir Parrhesia Olarak Gezi Parkı”, 19.7.2013, e-skop

http://www.e-skop.com/skopbulten/hakikat-kavgasi-bir-parrhesia-olarak-gezi-parki/1407

 

3. “Necla Rüzgar’ın Fauna’sı ya da Tanıklık Üzerine”, 25.1.2014, e-skop

http://www.e-skop.com/skopbulten/necla-ruzgarin-“fauna”si-ya-da-taniklik-uzerine/1759

 

4. “Hayaletler: Ölüm, Yas ve Tanıklık Sorunu”, 01.12.2014, e-skop

http://www.e-skop.com/skopbulten/sanat-ve-olum-hayaletler-olum-yas-ve-taniklik-sorunu/2221

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA
Tel. +90 312 297 83 00

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım